Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCARE.Consiliul de administratie al societatii comerciale IPA SA, inmatriculata la ORC-TB sub nr.J40/6202/1991, CUI.1570298, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cam.10, convoaca:ADUNAREA ORDINARA A ACTIONARILOR in ziua de:15.05.2024 ora:13.00 in sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cu urmatoarea ordine de ZI:1.Prezentarea, debaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale cuprinzand bilantul, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatile financiare pe anul 2023.2.Prezentarea, debaterea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023. 3.Repartizarea rezultatului financiar aferent exercitiului financiar 2023.4.Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2023. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditille legale, adunarea generala ordinara se va reprograma pentru data de 16.05.2024 in acelasi loc si la aceeasi ora. La adunare pot participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 13.05.2024, sau prin mandatare astfel: cu procuri speciale ridicate de la sediul societatii daca imputernicitii sunt actionari si cu procuri autentificate la notar, daca nu sunt actionari IPA SA. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 14.05.2024 ora 15.00. Relatii suplimentare la tel.0213180064. PRESEDINTE CA Trifan Marius

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
SCM Colin Daily convoaca la sediul din Buc.,str.Valea Lunga nr.30,sect.6,indata de 22.04.2024 ora 9,00, Adunarea Generala Ordinara cu urmatoarea ordine de zi:1.Raportul consiliului de administratie pentru anul 2023.2.Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2023.3.Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.4.Contul de profit si pierdere pentru anul 2023.5.Certificarea bilantului contabil pentru anul 2023.6.Repartizarea profitului realizat in anul 2023.Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul 2023.7.Raportul Consiliului Social pe anul 2023.8.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.9.Criteriile de performanta prevazute in contractul de administrare pe anul 2024.10.Strategii de dezvoltare a SCM COLIN DAILY pentru anul 2024.11.Proiectul sistemului de salarizare pe anul 2024.12.Clauze generale de munca pe 2024.13.Probleme organizatorice:organigrama 2024;ratificari decizii si hotarari luate de consiliul de administratie intre cele doua adunari generale. In acelasi loc si la aceeasi data, la ora 10 se convoaca Adunarea Generala Extraordinara cu urmatoarea ordine de zi:1.Evolutia si publicarea capitalului social la 31.12.2023.2.Diverse

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Consiliul de Administratie al SC SOMADI SA convoaca Adunarea Generala Ordinara, pentru data de 24.04.2024 ora 11 la sediul societatii din Calea Serban Voda Nr. 30-32 sector 4 Bucuresti pentru toti actionarii inregistrati la 31.03.2024 la Depozitarul Central S.A. Ordinea de zi:1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.2.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2023.3.Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la data de 31.12.2023. Daca la data de 24.04.2024 Adunarea Generala Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire se reprogrameaza pentru data de 25.04.2024 la aceeasi ora, la sediul societatii SOMADI SA.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCATOR Administratorul unic al S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6250/2008, cod fiscal 23657140 CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 08.05.2024, ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierderi pe anul 2023. 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar aferent anului 2023. 3. Repartizarea profitului realizat. Administrator unic, Cristian Tudorescu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Consiliul de Administratie al societatii
Destine Holding SA, cu sediul in Ploiesti, Str.
Torcatori nr. 4, etaj 2, apartament 3, Jud.
Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova
s u b n r. J2 9/16 8 4 / 2 0 07, a v a n d C U I
RO22046912, la solicitarea actionarului Bocanescu
Romeo, actionar care detine 26,8975%
din capitalul social, completeaza ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din 27.04.2024, ora 10.00 (prima convocare)
sau 28.04.2024, ora 10.00 (a II-a
convocare in caz de neintrunire a cvormului
necesar la prima convocare), publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.
1174/07.03.2024, cu urmatoarele: VII.3. Aprobarea
initierii unor masuri cu privire la Societatea
cu Raspundere Limitata Broker de
Asigurare - Reasigurare "Destine ASIG"
Republica Moldova, cod fiscal (IDNO)
1013600029529, societate care se confrunta
cu dificulati in derularea activitatii generate
de modificarile legislative din Republica
Moldova, respectiv: adoptarea masurilor de
dizovare si lichidare a acestei societati sau
cesiunea partilor sociale catre orice persoana
interesata, la valoarea nominala a partilor
sociale.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al INAINTE S.C.M., cu sediul social in Constanta,
bdul Al. Lapusneanu nr. 104, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. C13/24/2005,
C.F. RO1888390, convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori in data
de 18.04.2024, ora 10.00,
care va avea loc la sediul societatii din bdul AI. Lapusneanu nr. 104,
cu urmatoarea Ordine de Zi:
raportul Consiliului de Adrministratie privind activitatea anului 2023;
raportul privind situatia financiara anuala la data de 31.12.2023;
contul de profit si pierdere;
raportul Comisiei de cenzori;
raportul Consiliului social proiect de buget pentru 2024;
sistemul de salarizare; primirea de noi membrii cooperatori;
probleme diverse.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
BALACEANU COSTESCU RADU

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 25 Mar 2024
Administratorul Unic al S.C. MICRON TURBOTEH S.A., D-na ec. Adelina Cristina Petre, convoaca in conformitate cu prevederile art.117 al Legii nr.31/1991 republicata si modificata, Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta ordinara, in data de 30.04.2024 orele 1400 la sediul societatii in B-dul Iuliu Maniu nr.220 B, cu urmatoarea ordine de zi : 1. Aprobarea raportului administratorului si raportului cenzorilor pe anul 2023. 2. Aprobarea bilantului pe anul 2023. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. 4. Diverse. Relatii la tel. 0214341488, d-na Cristina Kulcsar.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 25 Mar 2024
In temeiul Legii nr. 1/2005 si a actului constitutiv al CONSUMCOOP SILVA COM SOCIETATE COOPERATIVA NEHOIU, consiliul de administratie convoaca in data de 12 aprilie 2024, orele 10, la Hanul Nehoiu, Adunarea generala ordinara cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului consiliului de administratie si a comisiei de cenzori pe anul 2023; 2. Dezbaterea si adoptarea situatiilor financiare anuale; 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor; 4. Adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli, a prgramului de activitate pe 2024;5. Alegerea presedintelui si a consiliului de administratie; 6. Aprobare primirii/ retragerii/ excluderii de membrii cooperatori; 7. Alegerea delegatilor la Adunarea generala UJCC Buzau. Adunarea generala extraordinara, cu urmatoarea ordine de zi; 1. Aprobarea bunurilor apartinand societatii care pot face obiectul ipotecarii, gajarii sau instrainarii pe parcursul anului 2024; 2. Diverse.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 Mar 2024
Consiliul de Administratie al Aliantei Franceze
din Constanta convoaca Adunarea
Generala a Asociatiei in sedinta extraordinara,
in data de 22 aprilie 2024,
ora 17.30, la sediul acesteia din str. Nicolae
Iorga nr. 14, cu urmatoarea Ordine
de Zi: alegerea noului Consiliu de
Administratie si a Presedintelui.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Mar 2024
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Conex Prahova S.A., Sos. Giurgiului 45 cam. 21 s.4 Bucuresti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2024 ora 16 prima convocare si in data de 26.04.2024 ora 16 a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A p. ap.2 s.3 Bucuresti si/sau prin teleconferinta pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinta 07.04.2024 cu urmatoarea ordine de zi
Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2023 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si raportului de audit
Aprobarea datei de inregistrare propuse 02.06.2024
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024
Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si ASF
Informarea (fara vot) actionarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administratie si despre alte situatii diverseActionarii indreptatiti pot participa la vot prin teleconferinta, direct, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice. Fiecare actionar indreptatit are dreptul sa adreseze societatii intrebari/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunarii pana la data de 10.04.2024 exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com sau prin corespondenta la adresa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucuresti insotite obligatoriu de copie certificata dupa actul valid de identitate/certificat constatator cu indicarea numarului de telefon si adresei de email. Drepturile din art. 93 al. 3 si 4 ale L.24/2017 pot fi exercitate in max.15 zile de la publicare conform detaliilor afisate pe siteul societatii. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie insotite obligatoriu de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; depunerea lor se face prin email conform detaliilor din siteul societatii. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu Regulamentul 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Participarea actionarilor indreptatiti inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 07.04.2024 prin tele/videoconferinta sau direct va fi permisa in baza transmiterii anterioare datei de 21.04.2024 ora 16 prin posta in original la Adresa aleasa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucuresti si prin email la adresa conexprahova@yahoo.com a unei copii certificate a actului de identitate valid in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice reprezentate in baza unui certificat constatator si a unei procuri speciale/buletin de vot data persoanei fizice care ii reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie sa fie avocat al partilor adverse aflate in procese din instanta cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care actioneaza prejudiciant (art. 46 al 3 si 4 L.24/2017). Procurile speciale/buletinele de vot vor contine precizarea clara a optiunii de vot a actionarului pentru fiecare punct cu vot inscris pe ordinea de zi a Adunarii. Procurile/buletinele de vot/de reprezentare care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise in original/completate in integralitate in termenul prevazut mai sus sau care nu corespund inregistrarilor din registrul actionarilor nu sunt opozabile Societatii. Formularele de procura speciala/buletin de vot se pot descarca de pe site-ul Societatii. Dupa convocare, alte informatii si materiale supuse dezbaterii sunt la dispozitia actionarilor pe siteul societatii https://sites.google.com/view/conexprahovasa/ de la data convocarii sau la 15 zile dupa convocare. Nu este permisa depunerea in mod direct sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societatii sau la Adresa aleasa de corespondenta pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferinta, actionarii si/sau reprezentantii acestora vor trebui sa transmita un e-mail pana la data de 22.04.2024 ora 16 la adresa conexprahova@yahoo.com impreuna cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identitatii lor cu indicarea adresei de email si a numarului de telefon. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii la data de referinta in locul unde se desfasoara adunarea este permis prin proba identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu act de identitate valid sau in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate cu procura speciala buletin de vot emis de societate data persoanei fizice care le reprezinta insotita de copie dupa actele de identitate ale emitentului si imputernicitului sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Participarea directa la adunare este limitata din motive medicale. Prevederile legislatiei aferente epidemiilor si fortei majore sunt aplicabile; societatea nu isi asuma raspunderea pentru eventuala contaminare cu coronavirus, RSV sau pentru modificarea conditiilor de desfasurare a AGA. Masuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate, detalii asupra desfasurarii AGA in conditii de siguranta, regimul abtinerilor vor fi furnizate pe siteul societatii. Relatii suplimentare la 0721377528
Presedintele Consiliului de Administratie Mihai Julietta

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Mar 2024
Consiliul de administratie al Composesoratului Urbarial Varfurile, cu sediul in com. Varfurile nr.286, str.Primariei, jud.Arad, avand C.I.F. 15106205, in conformitate cu prevederile art.9. sec.1, convoaca prin prezenta ADUNAREA GENERALA ORDINARA a membrilor composesori pentru data de 31 martie 2024, orele 13, care va avea loc la Caminul Cultural din Varfurile cu urmatoarea ordine de zi: 1. Alegeri in Consiliul de administratie al Asociatiei; 2. Darea de seama; 3.Diverse.
In cazul in care Adunarea Generala a membrilor composesori nu va fi legal constituita pe data de 31 martie 2024, se stabileste si se considera convocata o noua adunare pentru data de 07.04.2024, la aceeasi ora, si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Mar 2024
Convocare: Administratorul
unic S.C. Marcatin S.A., cu sediul
in str. Clucerului, nr. 19, sector
1, Bucuresti, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti
sub nr. J40/2291/1996, avand
C .U. I . 8 27 74 31 , c o n v o a c a
conform dispozitiilor Legii nr.
31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. Marcatin
S.A. la data de 22.04.2024, ora
16.00, la sediul societatii mai sus
mentionat, cu urmatoarea
ordine de zi: I. Ordinea de zi
pentru Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor este urmat
o a r e a: 1 . A n a l i z a r e a s i
aprobarea situatiilor financiare
ale societatii pe anul 2023; 2.
Analizarea si aprobarea raportului
de gestiune a administratorului
societatii pentru anul 2023;
3. Diverse. In cazul in care la
data stabilita pentru Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
nu se intruneste c vorumul
necesar privind desfasurarea
acesteia, potrivit dispozitiilor
Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata,
cu modificarile si completarile
ulterioare, se convoaca si se
fixeaza, urmatoarea Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. Marcatin S.A. la data de
23.04.2024, ora 16.00, la acelasi
sediu, cu aceeasi ordine de zi.
Ac tionarii se pot prezenta
personal identificandu-se cu
Buletinul/ Carte de Identitate,
sau pot fi reprezentati de alte
persoane in baza unor procuri
speciale. Materialul necesar
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor S.C. Marcatin S.A.
va fi pus la dispozitia actionarilor
la sediul societatii de la data
convocarii adunarii generale.
Prezenta convocare a fost publicata
in Monitorul Oficial, Partea
a IV-a, Nr. 1322/15.03.2024.
Adminis t rator un ic, S.C.
Marcatin S.A. Cornelia Marin

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 18 Mar 2024
In ziua de 18.04.2024, ora 10:00, la sediul Primariei Comunei Vulturu, judetul Constanta, va avea loc Adunarea Generala aO.U.A.I."Vulturu Centru" - JUD. CONSTANTA, cu sediul in Bucuresti, Sector1, Bld. Aviatorilor, nr. 33, Corp A, et. 5, Biroul 1, CIF 46423572, ("OUAIVulturu Centru") la care sunt invitati sa participe toti membrii organizatiei, precum si orice alte persoane interesate.
Adunarea Generala va avea urmatoareaORDINE DE ZI:Aprobarea contributiei anuale a membrilor pentru anul 2023.La acest punct se va prezenta si delibera asupraAprobarea situatiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
Prezentarea si discutareastadiului proiectului de finantare, a altor aspecte in legatura cu dosarul de finantare, precum investitii si cheltuieli eligibile si neeligibile in legatura cu proiectul, documentatia necesara aferenta pentru depunerea cererii de finantare si obtinerea fondurilor, stabilirea termenelor limita privind raspunsul membrilor cu privire la diverse aspecte de clarificat / de furnizat in legatura cu dosarul de finantare.
Aprobarea actualizarii registrului membrilor organizatiei (inclusiv reprezentanti, suprafete, numar de voturi, etc), avand in vedere cererile de adeziune si/sau deretragere ale membrilor, precum si orice alta modificare care a intervenit in legatura cu membrii organizatiei.
Diverse. Orice alte aspecte care tin de functionarea legala a organizatiei si de proiectul de reabilitare a infrastructurii.Membrii organizatiei sau reprezentantii acestora pot inainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi inscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii adunarii generale. Cererile se inainteaza catre organizatie in termenul anterior mentionat, in atentia consiliului de administratie, la adresa organizatiei.
***
In situatia in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala a Membrilor se va intruni la a doua convocare, in data de 19.04.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
***
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI Vulturu Centru- CONSTANTA
Presedinte - Greta-Sorana Lupu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 18 Mar 2024
In calitate de asociat si administrator al societati DAN UTILAJ 2005 S.R.L, convoaca Adunarea Generala a Asociatilor, pentru data de 25.04.2024, ora 11:30, la sediul societati din Jud. Constanta Loc. Eforie Sud, Str. Eternitatii, nr. 52A.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
15 Apr 2024
#boycotAustria