Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
SOCIETATEA AQUILA PART PROD COM S.A.CONVOCARE:Consiliul de Administratie al Societatii Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, jud.Prahova, municipiul Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea"), in temeiul:
Deciziei nr. 18 din data de 20.09.2022 a Consiliului de Administratie;
art. 117 si urmatoarele din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea 31/1990"),
art. 105 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia;
art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")
care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, pentru toate persoanele inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 14.10.2022 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA:
in data de 24 octombrie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in prima convocare;
in data de 25 octombrie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in a doua convocare, daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul minim pentru tinerea valida a sedintei in termenul anuntat de presedintele Consiliului de Administratie.Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare AGOA:
Aprobarea distribuirii dividendului special brut in valoare de 0,02632 RON pe actiune.
Aprobarea datei de 17.11.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se restrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 16.11.2022 ca Ex-Date.
Stabilirea datei de 08.12.2022 ca Data Platii dividendelor speciale;
imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.Informatii importante cu privire la AGOA
Data de referintaData de referinta aprobata de Consiliul de Administratie care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul respectivelor adunari, in cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocari, este data de 14.10.2022 ("Data de Referinta").
Completarea ordinii de zi si prezentarea proiectelor de hotarariUnul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Daca exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a AGOA publicate deja, Societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA;
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.Termenul limita: Propunerile privind completarea ordinii de zi si cele privind proiectele de hotarari vor fi transmise Societatii in conformitate cu procedura prevazuta in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de Societate pana cel tarziu in a cinsprezecea(15) zi, ora 16:30, calculata de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, insotite de documentele de identificare a actionarului care face astfel de propuneri, conform celor prevazute in Sectiunea F de mai jos.
Adresarea intrebarilorFiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA anterior sedintei, iar Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile actionarilor.
Pentru identificare, actionarii care adreseaza intrebari in scris inainte de sedinta AGOA vor transmise Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea F de mai jos intrebarile, insotite de documentele de identificare a actionarului (definite in Sectiunea F de mai jos).
Raspunsurile la aceste intrebari vor fi prezentate in cadrul AGOA. Consiliul de Administratie poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Consiliul de Administratie poate alege sa publice raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea "intrebari frecvente".
Termenul limita: termenul limita de inregistrare la Societate a intrebarilor in scris este ziua lucratoare anterioara datei AGOA (in prima sau in a doua convocare), respectiv 24 octombrie 2022 pentru prima convocare si 25 octombrie 2022 pentru a doua convocare.
Procedura de participare si vot prin imputernicirePrevederi generale
Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGOA. Cu toate acestea, daca actionarul detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA.
Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in AGOA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.
in cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
in situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Netransmiterea imputernicirilor generale sau speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul AGOA.
imputernicirea generala
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
numele/denumirea actionarului;
numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.imputernicirile generale care nu contin cel putin informatiile prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii.
imputernicirea generala nu poate fi utilizata daca reprezentantul se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea, in special, in unul dintre urmatoarele cazuri:
este actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de respectivul actionar;
este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
este angajat sau auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. in cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se transmit Societatii in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin mijloacele prevazute in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de aceasta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de prima data de convocare a AGOA, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere in original data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, semnata si daca este cazul, stampilata, din care sa reiasa ca:
imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.imputernicirea generala inceteaza prin:
revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila AGOA, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta; sau
pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.Termenul limita: imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, insotite de declaratia reprezentantului in original vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.10.2022, ora: 16:00 a.m..
imputernicirea speciala
imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in AGOA in baza formularului pus la dispozitie de Societate si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii G. Documentele si materiale informative pentru AGOA. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. in cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii conform Sectiunii F de mai jos. imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.
Termenul limita: imputernicirile speciale, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.10.2022, ora: 16:00 a.m.
Procedura de vot pr

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
Convocarela Adunarea Generala a Baroului Ilfov. Consiliul Baroului Ilfov, in baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat si ale Regulamentului pentru organizarea alegerilor decanului Baroului Ilfov, aprobat de Consiliul Baroului Ilfov prin Hotararea nr. 104/30.08.2022, convoaca Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov pentru data de 04.11.2022, ora 15:00, la Hotel International din Bucuresti, str. Cauzasi nr. 27, sector 3, sala Observator, cu unic punct al ordinii de zi: Alegerea Decanului Baroului Ilfov. Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov se va desfasura conform Regulamentului de Alegeri adoptat de Consiliul Baroului Ilfov prin Hotararea nr. 104/30.08.2022. In cazul neindeplinirii conditiei de cvorum, Consiliul Baroului Ilfov convoaca Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov pentru aceeasi data, ora 16:00, la aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. Prodecan, Avocat Cherciu Calin Rodica

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
Consiliul de Administratie al PALTINU S.A. cu sediul in municipiul Campina, str. Bobalna nr.57-63, camerele 9-10, judetul Prahova, Cod Unic de inregistrare 1324331, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J 29/61/1991,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.10.2022, la ora 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.10.2022, data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut la data de 30.09.2022, din exercitiul financiar 2022.
2. imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile cerute de lege privind inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor ce vor fi adoptate de AGOA.

in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.10.2022 au dreptul de a participa si de a vota persoanele care sunt actionari la data de 14.10.2022, data de referinta.
Materialele informative cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii in termenul prevazut de lege.
Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala autentificata. Procura speciala si o copie a actului de identitate, vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii.
Actionarii care reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. PALTINU S.A. va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care PALTINU S.A. le ia pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor societatii. Se considera ca raspunsul a fost dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare - raspuns.
in cazul in care la data de 24.10.2022 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 25.10.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
Lazaroaia Carmen Mihaela

CONVOCATOR- SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 06 Sep 2022
SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA Sediul in Bucuresti, Sector 1 Inreg. ORC: J40/9166/2018 CUI 31861388 Telefon: 0233/214233 Adresa email: office@tce3brazi.ro Nr. 454/ 06.09.2022 CONVOCATOR In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Statutului societatii, Administratorul unic al SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9166/2018, cod unic de identificare 31861388 ("Societatea"), CONVOACA Pentru data de 11.10.2022, ora 09.00 la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd G-ral N. Dascalescu, nr.287, jud. Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult-Bacau, la data de referinta 08.10.2022 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA") Cu urmatoarea ORDINE DE ZI 1. Aprobarea valorificarii bunurilor imobile sau mobile detinute de catre Societate la preturi determinate in baza negocierilor comerciale, pana la concurenta sumelor necesare achitarii tuturor sumelor datorate de Societate fata de terti, 2. Aprobarea imputernicirii D-lui Mihai Tarata, in calitate de administrator al Societatii sa: (i) negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, documentele aferente implementarii AGEA, si anume: promisiuni de vanzare, contracte de vanzare avand ca obiect bunurile mobile si imobile, precum si orice alt contract sau document conex; (ii) negocieze pretul de vanzare, precum si modalitatea de plata a acestuia; (iii) reprezinte Societatea in fata oricaror functionari publici sau autoritati. Domnul Mihai Tarata va avea dreptul sa isi delege puterile catre terti prin mandate speciale incheiate in forma autentica. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar Societatea are obligatia de a raspunde acestora, intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor, a intereselor comerciale ale Societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinut. Participarea actionarilor la lucrarile AGEA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la punctul de lucru al societatii incepand cu data de 11.09.2022 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 07.10.2022. Daca prima AGEA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGEA va avea loc la data de 12.10.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt, incepand cu data de 11.09.2022. Relatii suplimentare pot fi obtinute la punctul de lucru al Societatii Piatra-Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt sau la telefon 0233/214233. ADMINISTRATOR UNIC TARATA MIHAI ANEXA 1 La anunt Convocator AGEA GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA Subscrisa GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, declar pe propria raspundere ca textul anuntului contine 3879 caractere cu tot cu spatii, conform raportului de mai jos. Data 06.09.2022

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0770.595.458.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0770.595.458 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Ziarul de Mediu SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
24 Sep 2022